Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) společnosti Zbyněk Jaroš, IČO 764 43 922, sídlem Gabrielovo nám. 45, 391 55 Chýnov, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Tábor, č. j. OŽ/4972/2013/JV/3, sp. zn. OŽ/4972/2013/JV (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, konkrétně e-shopu prodávajícího provozovaného na webových stránkách josport.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „e-shop“) za účelem koupě nabízených věcí a služeb (dále jen „zboží“). K uzavření kupní smlouvy dojde za stejných podmínek i dohodou prostřednictvím e-mailové komunikace na základě poptávky kupujícího.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího. Adresa sídla a provozovny Gabrielovo nám. 45, 391 55 Chýnov, e-mail info@josport.cz, tel. +420 608 529 064.
 3. Pokud některá část obchodních podmínek odporuje ujednání smluvních stran sjednaného v procesu nákupu prostřednictvím e-shopu nebo e-mailem, bude mít tato konkrétní dohoda před kolidujícími ustanoveními obchodních podmínek přednost.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění Podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat v písemné formě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. E-shop poskytuje přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje prodávající propojením hodnocení s konkrétními objednávkami, tj. prodávající je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího.
 7. Informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která jsou zveřejněna zde.

 

2. Uživatelský účet

 1. Na základě Vaší registrace kupujícího v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). E-shop obchodu rovněž umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinností zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Uživatelský účet je osobní, a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, když jej kupující více, než 365 dní nevyužije, či v případě, kdy poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 3. E-shop obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
 4. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. V případě, že prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je podmínkou vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží zaplacení kupujícím minimální celkové kupní ceny za zboží ve výši, která je stanovena na webovém rozhraní obchodu. V případě, že dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, již nedosahuje minimální výše, která je potřebná pro vznik práva na bezplatnou dopravu, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je v takovém případě povinen uhradit dopravu prodávajícímu.
 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu, případně vytvoří objednávku zasláním poptávky na email info@josport.cz. Objednávka musí obsahovat následující údaje:
  • Informace o objednávaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  • Informace o kupní ceně zboží, požadovaném způsobu doručení a jeho ceně, způsobu platby celkové ceny objednávky vč. souvisejících nákladů; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o kupní ceně zboží, ceně dopravy a celkové ceně objednávky vč. souvisejících nákladů budou uvedeny automaticky na základě kupujícím zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  • Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k doručení a fakturaci zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

(dále společně jako „objednávka“)

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku dokončí a odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby,“ přičemž před samotným odesláním stvrdí seznámení se s obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného nadepsaného zatrhávacího políčka. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Prodávající po obdržení objednávky bez zbytečného odkladu toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“). Součástí potvrzení objednávky je shrnutí objednávky a obchodní podmínky v trvale uchovatelné a opakovaně zobrazitelné textové podobě.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemné nebo telefonické).
 4. V případě, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednávka obsahuje větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno, nebude takováto objednávka potvrzena a nedojde k uzavření kupní smlouvy. Informaci o maximálním počtu zboží prodávající poskytuje v e-shopu předem a není tedy pro kupujícího překvapivá. Pokud nastane jiný důvod pro nepotvrzení objednávky, bude kupující kontaktován prodávajícím a bude mu zaslána nová nabídka na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti znění objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy je nová nabídka potvrzena kupujícím.
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím. Tímto okamžikem je také účinná kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím.
 6. Pokud e-shop nebo objednávka obsahuje zjevně chybnou cena zboží, není prodávající povinen zboží za tuto kupní cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky, tj. došlo k uzavření kupní smlouvy. Pro tyto případy si prodávající vyhrazuje právo na změnu závazku, kdy kupující bude v takovém případě kontaktován s novou nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující potvrdí tuto novou nabídku, dojde k uzavření nové kupní smlouvy, která nahradí kupní smlouvu obsahující chybný údaj. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu a oproti tomu prodávajícímu povinnost dodat zboží.
 8. Kupující poskytuje v některých případech slevu z kupní ceny. Pro poskytnutí slevy je zapotřebí vyplnit příslušné pole vč. příslušných údajů v rámci objednávky.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cenové a platební podmínky

 1. Kupní cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě v kupní smlouvě. V případě rozporu mezi kupní cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní kupní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou v kupní smlouvě. V rámci návrhu objednávky jsou též uvedeny náklady na dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu celkové ceny objednávky vč. souvisejících nákladů je kupující povinen uhradit bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, tj. zpravidla před odesláním samotného zboží na jím uvedenou adresu, vyjma případů, kdy je zboží zasláno prostřednictví provozovatele poštovních služeb na dobírku, případně, není-li ujednáno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 4. Úhradu celkové ceny objednávky provede kupující jedním z následujících způsobů:
  • Bezhotovostně bankovním převodem. Platební údaje pro provedení platby jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky;
  • Bezhotovostně kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GOPAY, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné zde;
  • Hotovostně či bezhotovostně dle podmínek přepravní společnosti dobírkou;
  • Hotově při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, tj. celkovou cenu objednávky. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě, že se jedná o rozměrné, nebo těžké objednávky (nad 50kg) bude cena smluvena individuálně.
 6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží za užití platebních údajů poskytnutých prodávajícím.
 8. Kupní cena se považuje za zaplacenou, pokud je kupní cena uhrazena dopravci v případě dobírky, případně pokud dorazila do výlučné sféry prodávajícího, tj. je připsána na bankovní účet prodávajícího.
 9. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny objednávky a bude zaslána na e-mail kupujícího. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v uživatelském rozhraní po přihlášení k uživatelskému účtu.
 10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí, mimo výše uvedené výjimky. V případě kupní smlouvy jejímž předmětem je dodání několika kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě kupní smlouvy na jejímž základě bude prodávající zboží dodávat kupujícímu pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
 3. Od kupní smlouvy může kupující dle ust. § 1830 OZ odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího nebo dopisu na adresu sídla prodávajícího) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst. 2. obchodních podmínek je kupující povinen vrátit na své náklady zboží prodávajícímu na adresu jeho provozovny, a to do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kupujícímu odstoupením od kupní smlouvy a vrácením zboží prodávajícímu vznikne nárok na úhradu nákladů na přepravu, avšak ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy, který prodávající pro dodání zboží nabízí. V případě odstoupení z důvodu porušení uzavřené smlouvy prodávajícím, hradí i náklady spojené s navrácením zboží do provozovny prodávajícího on, ovšem opět pouze do výše nákladů na přepravu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží prodávající nabízel.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst. 2 obchodních podmínek kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. Pokud prodávající dosud nevrátil kupujícímu kupní cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu snížení hodnoty zboží započíst na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv, než dodá kupujícímu zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající může také od kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží na e-shopu. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený na základě požadavku kupujícího, pokud tento způsob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný anebo není pro doručení objednaného zboží vhodný.
 2. Zboží bude doručeno kupujícímu zpravidla nejpozději do 30dní od potvrzení objednávky způsobem který zvolil, tj. jedním z následujících způsobů:
  • osobní odběr v provozovně prodávajícího;
  • osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, DPD Pickup, Balík na Poštu;
  • doručení na adresu kupujícího prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, DPD, Zásilkovna.
 3. V případě úpravy zboží dle přání zákazníka (potisk) bude zboží dodáno zpravidla do 60 dní od potvrzení objednávky.
 4. Při objednávce zboží prostřednictvím e-mailu, se může doba doručení prodloužit až na 180 dní, neboť touto cestou kupující může objednat i zboží, které není v aktuální době dostupné, resp. nenachází se v nabídce eshopu.
 5. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.
 6. Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží je kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Kupující má povinnost si ihned po převzetí zboží prohlédnout zásilku. Při zjištění nekompletnosti, či nevyhovující jakosti zboží má kupující povinnost bez zbytečného odkladu, tj. ve chvíli, kdy má kupující poprvé možnost si zboží prohlédnout, informovat prodávajícího o nekompletní nebo nevyhovující dodávce. To neplatí, pokud o tomto stavu věci byl informován e-mailem či přiloženým dodacím listem v balení, V případě nedodržení této lhůty nelze požadovat po prodávajícím doplnění zboží a dodané množství a jakost se považuje za schválené kupujícím.
 9. Pokud kupující poruší svou povinnost převzít zboží, vyjma případů uvedených v čl. VI odst. 7, vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy a úhradu nákladů spojených s uskladněním a znovu doručením zásilky ve výši poštovného a balného dle kupujícím zvoleného způsobu přepravy, a skladného ve výši 200,- Kč. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího zůstává nárok prodávajícího na úhradu nákladů vynaložených na přepravu zboží zachován, stejně tak zůstává zachován případný nárok na náhradu škody.
 10. Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně ve chvíli, kdy nejdříve měl možnost zboží převzít. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od toho okamžiku nese kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 11. V případě, že zboží nebylo v e-shopu označeno jako „skladem“ a byla uvedena orientační doba dostupnosti bude prodávající informovat kupujícího v případě:
  • mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;
  • prodlení s dodáním zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

 

7. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí, tj. v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které kupujícímu byly poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, kdy má zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, má kupující právo takovou vadu oznámit a uplatnit tak práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na adresu prodávajícího, případně dopisu na adresu sídla prodávajícího, případně osobně na adrese provozovny prodávajícího. Pro reklamaci může kupující využít také vzorový formulář prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění má kupující povinnost sdělit prodávajícímu, jaký je jeho preferovaný způsob vyřešení vady, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci prodávající vyřídí v souladu s tímto uplatněným právem z vadného plnění.
 4. Má-li zboží vadu, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být jiným způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil.
 6. Kupující má dále právo na:
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • odstoupení od kupní smlouvy, jestliže
   • prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo
   • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které obdržel kupující.
 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Vadou zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání, které zboží vykazuje při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit vadu, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Při uplatnění reklamace je kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, které obsahuje:
  • datum reklamace;
  • obsah a důvod reklamace;
  • požadovaný způsob řešení reklamace;
  • kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o stavu reklamace.
 7. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o vadě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud tato lhůta marně uplyne, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o rozhodnutí o datu a vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

 

8. Řešení sporů se spotřebiteli

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@josport.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde. Platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line nacházející se zdeje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

9. Ochrana osobních údajů a doručování obchodních sdělení

 1. Prodávající polní svou informační povinnost vůči kupujícímu, která je stanovena ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely jednání o uzavření kupní smlouv, pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění dalších povinností prodávajícího prostřednictvím zvláštního dokumentu s názvem Zásady ochrany osobních údajů, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

 

10. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Kupujícím preferovaný způsob komunikace je prostřednictvím e-mailu, tj. veškerá komunikace probíhající s kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu uvedeného kupujícím v uživatelském rozhraní uživatelského účtu, případně zadaného v průběhu odesílání objednávky.
 3. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování e-mailem okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud právní vztah související s kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (tedy například je zasíláno zboží mimo území České republiky), řídí se vztah vždy právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. O změně obchodních podmínek budou informováni kupující s vytvořeným uživatelským účtem nebo kupující, kterým na základě kupní smlouvy má prodávající povinnost dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně obchodních podmínek budou uvedeným kupujícím zaslány na e-mail nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud prodávající neobdrží od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně obchodních podmínek výpověď uzavřené kupní smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí kupní smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba činí 2 měsíce.
 3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají smluvní strany právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023.

 

Přílohy:

Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační list